Algemene Voorwaarden

KvK nummer: 768.57.913
Bijgewerkt: 01-01-2020

Artikel 1 – Definities

 1. Opdrachtnemer: ADVIXO Bedrijfsadministraties gevestigd aan de Bijdorplaan 58, 2713 RR te Zoetermeer;
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke – of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden die de opdrachtnemer in het kader van een geaccepteerde opdracht verricht;
 4. Bescheiden: alle door op opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, zoals stukken of gegevensdragers en alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers;
 5. Algemene voorwaarden: voorwaarden, waaronder werkzaamheden worden verricht door opdrachtnemer (hierna genoemd AV);
 6. Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging

Artikel 2 – Algemene bepalingen

 1. Deze AV gelden voor iedere aanbieding, offerte en/of opdracht waarop opdrachtnemer deze AV van toepassing heeft verklaard;
 2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze AV zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.
 3. Aan de in lid 2 genoemde afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t. eventuele later aangegane overeenkomsten;
 4. Op van deze AV afwijkende bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen, als deze nadrukkelijk en schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard;
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop – of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen;
 6. In het geval deze AV en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
 7. Deze AV zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken;
 8. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze AV nietig zijn, of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze AV volledig van toepassing. opdrachtgever en opdrachtnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt zoveel als mogelijk de strekking en het doel van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3 – Gegevens opdrachtgever

 1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niets anders voortvloeit;
 2. Opdrachtgever is gehouden alle bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, alsmede alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen;
 3. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder artikel 15, aan deze geretourneerd;
 4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende schade van de opdrachtnemer, de door hem gemaakte extra kosten en diens extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever;
 5. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichting heeft voldaan;
 6. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap verrichten.

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer in zijn aanbieding of prijsopgave aan opdrachtgever nadrukkelijk anders heeft vermeld;
 2. De door opdrachtgever gemaakte offertes zijn vrijblijvend en hebben een beperkte geldigheidsduur. Deze geldigheidsduur zal altijd op de offerte worden vermeld;
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven;
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt een overeenkomst opgesteld die voor haar werking zowel door opdrachtnemer als ook door opdrachtgever voor akkoord dient te worden ondertekend. Voor de uitvoering van de werkzaamheden kan tevens een digitale opdracht worden verstrekt door opdrachtgever die voor haar werking digitaal dient te zijn bekrachtigd door opdrachtnemer;
 2. De door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende offerte wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 6 – Aanvang en duur van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anderszins voortvloeit, of partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen;
 2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn;
 3. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen samen besluiten, de overeenkomst onder andere voorwaarden te continueren, na hierover bereikte schriftelijke overeenstemming.

Artikel 7 – Uitvoering van de opdracht

 1. Opdrachtnemer is gehouden de verleende opdracht op deskundige en zorgvuldige wijze uit te voeren met inachtneming van de gedrags- en beroepsregels;
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd;
 3. Opdrachtnemer heeft het recht – indien wenselijk – bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten;
 4. Opdrachtnemer zal niet eerder meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht strekt, dan na dat hierover eerst overleg is geweest en overeenstemming is bereikt met de opdrachtgever;
 5. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;
 6. Gebreken in de door opdrachtnemer afgeleverde werken zullen, voor zover het gevolg van een toerekenbare tekortkoming zijdens opdrachtnemer, kosteloos worden hersteld, mits zulke gebreken binnen 10 werkdagen na aflevering schriftelijk aan opdrachtnemer zijn medegedeeld. Deze verplichting tot herstel schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 8 – Verplichtingen opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm op de gewenste wijze aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen;
 2. Indien opdrachtgever voornoemde gegevens en bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stelt, komen de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten en honorarium voor rekening van de opdrachtgever;
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn;
 4. Indien opdrachtgever daarom verzoekt, worden de verstrekte bescheiden aan deze geretourneerd;
 5. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer op de hoogte te brengen van alle informatie, die ter uitvoering van de opdracht noodzakelijk of nuttig is.

Artikel 9 – Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is – behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking – verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Dit betreft alle aan opdrachtnemer verstrekte informatie, alsmede alle uit de werkzaamheden voortvloeiende (cijfermatige) resultaten;
 2. Tevens betreft dit alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen, die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

Artikel 10 – Honorarium

 1. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht;
 2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt;
 3. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden wordt per week, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht;
 4. De opdrachtnemer heeft het recht, rekening houdend met de wettelijke bepalingen, gestegen kosten door te berekenen en haar honorarium aan te passen.
 5. Als vergoeding voor de door opdrachtnemer te verrichten diensten is opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd per vast bedrag per maand. Voor de eenmalige inrichting van de financiële administratie is geen vergoeding verschuldigd.

Artikel 11 – Betaling

 1. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen in euro’s zonder enige opschorting of verrekening, uit welke hoofde ook. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;
 2. Indien opdrachtgever in verzuim is, worden alle facturen van opdrachtnemer aan opdrachtgever, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken, terstond opeisbaar;
 3. Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van niet nakoming van opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever;
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen, die het langst open staan;
 5. In geval van een gezamenlijke opdracht is ieder opdrachtgever individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag.

Artikel 12 – Opzegging

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het honorarium verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht;
 2. Opdrachtgever kan, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, de opdracht aan opdrachtnemer beëindigen;
 3. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld;
 4. Indien de opdracht tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn;
 5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13 – Opschorting / ontbinding

 1. Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan;
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing met betrekking tot zaken of bescheiden van opdrachtgever die (nog) geen bewerking door opdrachtnemer hebben ondergaan;
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij opdrachtgever die is veroorzaakt door de door de opschorting vertraagde afhandeling van werkzaamheden.

Artikel 14 – Intellectueel eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd;
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren;
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

Artikel 15 – Reclames

 1. Reclames m.b.t. de te verrichten werkzaamheden dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarover opdrachtgever reclameert te worden ingediend;
 2. Reclames m.b.t. de factuur dienen binnen 8 dagen na ontvangst te worden ingediend;
 3. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op;
 4. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren en/of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden.

Artikel 16 – Leveringstermijn

 1. Is de opdrachtgever een (vooruit) betaling verschuldigd, of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond niet eerder in, dan dat betaling geheel is ontvangen, c.q. de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld;
 2. Termijnen, waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn;
 3. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door de opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn;
 4. Ontbinding is slecht mogelijk voor zover van de opdrachtgever instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, die op enigerlei wijze verband houdt met dan wel is veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer;
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever;
 3. Opdrachtnemer heeft te allen tijden het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken, waarbij opdrachtgever hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen;
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden;
 5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden samenhangen;
 6. Medewerkers van opdrachtnemer zijn niet bevoegd op welke wijze dan ook namens de opdrachtnemer de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor de in dit artikel bedoelde schade te erkennen;
 7. Voor alle schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in ieder geval beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt, verband houdende in rekening gebrachte of het in rekening te brengen bedrag over de periode, waarin de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt, zijn verricht.

Artikel 18 – Vrijwaring

 1. In geval het administratieve werkzaamheden van opdrachtnemer betreft, vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer;
 2. In geval het fiscale werkzaamheden van opdrachtnemer betreft, vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer tegen vorderingen van derden, uit welke hoofde ook, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met een dienst die opdrachten aan opdrachtgever heeft verleend. Dit artikel is niet van toepassing op vorderingen die zijn veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer;
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle schade die derden lijden of hebben geleden door eventuele onjuistheden in de aangeleverde informatie van  opdrachtnemer. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor opdrachtgever. Derden, niet zijnde opdrachtgever, mogen hieraan geen enkel recht ontlenen.

Artikel 19 – Overmacht

 1. Indien opdrachtnemer door een niet-toerekenbare tekortkoming verhinderd is de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, heeft zij ofwel het recht de uitvoeringtermijn te verlengen met de duur van de overmacht ofwel het recht de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden;
 2. Als overmacht zal gelden iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor opdrachtnemer redelijkerwijs onmogelijk is om op normale wijze te leveren.

Artikel 20 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlands recht;
 2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, met uitzondering van die geschillen die tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de opdrachtnemer;
 3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

Artikel 21 – Wijzigingen

 1. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.