DGA: Gebruikelijk loon

GEBRUIKELIJK LOON

Bent u werknemer in een bedrijf waarin u een aanmerkelijk belang hebt? Dan geldt voor u de gebruikelijkloonregeling. Bent u de fiscale partner of het kind van de aanmerkelijkbelanghouder? En stelt u vermogen beschikbaar aan de vennootschap of coöperatie? Dan geldt de gebruikelijkloonregeling ook voor u.

Wat is de gebruikelijkloonregeling?

De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een aanmerkelijkbelanghouder (5% aandelen) wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. In onderstaande tabel ziet u wat de belastingdienst minimaal een gebruikelijk loon vindt.

Jaar Gebruikelijk loon
2019 € 45.000
2018 € 45.000
2017 € 45.000
2016 € 44.000
2015 € 44.000
2014 € 44.000

Voor wie?

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. In de regel gaat het om de dga en zijn partner. Het loon van een dga moet ten minste gelijk zijn aan het hoogste van de volgende bedragen: 1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; 2. het hoogste loon van de overige werknemers van de bv; 3. € 45.000 (2016: € 44.000).

Is er geen meest vergelijkbare dienstbetrekking, dan kan men gebruik maken van de afroommethode. De formule die men hiervoor gebruikt is: de opterlsom van netto winst + vennootschapsbelasting + salaris DGA + pensioen en andere emolumenten.

Voorbeeld:

Netto winst BV 80.000
Ten laste van winst gekomen vennotschapsbelasting (20%) 20.000
Ten laste van winst gekomen DGA-salaris (iig gebruikelijk loon) 60.000
Winst exclusief salariskosten en winstbelasting 160.000

De uitkomst hiervan is dat men de bruto winst (160.000) afroomt met 20%. Er blijft dus over 80% van 160.000 = 128.000. Daarvan moet minimaal 75% worden aangewend als salaris, dus 75% * 128.000 = 96.000. In dit voorbeeld is het gebruikelijk loon dus te laag vastgesteld en dient te worden aangepast (of afstemmen met de fiscus).

Waarom gebruikelijk loon?

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) zal altijd bezig zijn met een optimale hoogte van het salaris. Maximaal 42% inkomstenbelasting betalen is optimaal. Dividend kan immers voordeliger zijn, opnamen in rekening-courant vullen de tekorten ook wel even op, of men wil het geld liever in de B.V. houden om te gebruiken voor het bedrijf. De vraag is en blijft: wat heeft men nodig en wat moet men van de fiscus uitkeren?

Artikel 12a Wet loonbelasting

Iemand die werkzaamheden verricht voor een vennootschap waarin hij of zijn partner een aanmerkelijk belang heeft (dus meer dan 5% van de aandelen houdt), wordt geacht in 2016 tenminste € 44.000 salaris te verdienen Het loon mag niet minder zijn dan dat van de best betaalde werknemer in de B.V. of daarmee verbonden lichamen.

Tevens mag het loon niet meer dan in belangrijke mate (30%) naar beneden afwijken van hetgeen gebruikelijk is in niet DGA-verhoudingen. Dat betekent dus dat het loon vaak (veel) hoger zal zijn dan de genoemde € 43.000. Anders gezegd: de DGA moet 70% verdienen van hetgeen gebruikelijk is.Mocht het aannemelijk zijn dat het gebruikelijk loon in niet DGA-verhoudingen lager is dan dat van de best verdienende medewerker, dan mag het DGA-loon ook lager zijn. Maar niet minder dan 70% van het salaris dat gebruikelijk is of € 44.000. Als er sprake is van werkzaamheden voor meerdere B.V.’s behorend tot een concern, mag de doorbetaaldloonregeling worden toegepast. Het loon is dan gebaseerd op alle werkzaamheden, maar wordt verloond bij de B.V. waar de dienstbetrekking plaatsvindt.

De gebruikelijkloonregeling geldt vanaf 2010 niet als het loon van de vennootschap en de vennootschappen die tot het concern behoren minder dan € 5.000 bedraagt. Als iemand dus weinig werkzaamheden verricht, hoeft er ook geen loonadministratie gevoerd te worden.

Lager gebruikelijk loon als B.V. verlies maakt

Als er sprake is van een structureel verliesgevende situatie, kan dit een lager loon rechtvaardigen. In een rechtzaak stelde een rechter dat bij de beoordeling van het loon het eigen vermogen van de B.V. van belang is. Een slecht draaiende B.V. kan immers niet onbeperkt loon betalen omdat hiermee het voortbestaan in gevaar kan komen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *